MRMeedenken en meepraten

Voor een school die gedragen en gewaardeerd wordt.Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

Als medezeggenschapsraad willen wij bijdragen aan het optimaal functioneren van de Basisschool De Boomgaard. Wij willen ons sterk maken voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel en vanuit gelijkwaardigheid samen verantwoording nemen voor ontwikkelingen binnen de school.

De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Op basis van de wet medezeggenschap scholen is de medezeggenschapsraad bevoegd voorstellen en standpunten kenbaar te maken aan de schooldirecteur.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes personen, 2 leerkrachten en 4 ouders. Ze zijn rechtstreeks gekozen door respectievelijk het personeel en de ouders.

Thematisch onderwijs
Betekenisvol leren

Waar houdt de MR zich mee bezig?


De medezeggenschapsraad zal met kennis van zaken meedenken, samenwerken en besluiten nemen betreffende ontwikkelingen binnen de school. Zij streeft naar een betrokken achterban die zich mede verantwoordelijk voelt voor de school.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en voert overleg met de schooldirecteur. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het schoolplan, de formatie en andere organisatorische aangelegenheden.

Twee leden vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de PCBO Rheden.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?


De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:
- Titia Jansen (leerkracht Zuid).
- Ann van der Beek (leerkracht Noordoost).

De oudergeleding van de MR bestaat uit:
- Locatie Zuid: Marieke Sparreboom en Marleen van Rijn.
- Locatie Noord Oost: Linda van Elk-Beijer en Leonie van der Lee.

Voor meer informatie (notulen/ jaarverslag) of bij vragen dan kunt u via Parro contact opnemen met de personeelsgeleding van de MR.